SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů:

• s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

• s právem vznést námitku proti zpracování;

• s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

• s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

• a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:

• mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

• mé údaje firma Natural Flowers ukládá ve své databázi, do které má přístup a s údaji pracuje výlučně firma Natural Flowers jako správce osobních údajů a jí určení zpracovatelé;

• firma Natural Flowers provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze klientů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

 

Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu mbustova@gmail.com nebo na telefonní číslo +420 734 652 064.